Uitrusting

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Materialen zoals gordels, karabiners en valbeschermingslijnen die gebruikt worden voor het werken en redden op hoogte zijn geclassificeerd als persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s). Onder persoonlijke beschermingsmiddelen wordt verstaan: ‘een uitrustingsstuk of -middel dat bestemd is om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden als bescherming tegen één of meer gevaren die een bedreiging voor zijn gezondheid of zijn veiligheid kunnen vormen’. Ook combinaties van beschermingsuitrustingen of van beschermingsmiddelen met niet-beschermende uitrustingen of essentiële onderdelen van beschermingsuitrustingen vallen onder deze definitie. 
 
Richtlijn en normen
Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de Europese Richtlijn 89/686/EEG welke in Nederland is opgenomen in de Warenwet (Besluit Gevaarlijke Werktuigen). In deze richtlijn staan de voorwaarden voor het produceren, certificeren en het vrije verkeer van persoonlijke beschermingsmiddelen binnen de Europese Gemeenschap. De fabrikant moet een technisch dossier van het product aanleggen, aangeven welke veiligheid van het persoonlijke beschermingsmiddelen verwacht kan worden en welke eisen er aan een product worden gesteld, afhankelijk van het beschermingsniveau. De richtlijn maakt onderscheid in het beschermingsniveau van het beschermingsmiddel. Valbeschermingsmiddelen moeten bescherming bieden tegen dodelijke risico’s, risico’s op blijvende verminking of gezondheidsschade Ze vallen onder de zwaarste categorie (3). 
In de richtlijn 89/686/EEG  worden alleen globale wettelijke verplichtingen weergegeven. Europese Normen zijn een hulpmiddel om aan richtlijn 89/686/EEG te voldoen. In de normen zijn de gedetailleerde eisen opgenomen die aan het ontwerp, de seriefabricage, de kwaliteit, de beproeving en de certificering van het type persoonlijke beschermingsmiddelen worden gesteld. 
Voordat een fabrikant zijn product op de markt kan brengen moet de fabrikant de technische documentatie aan een door de overheid aangewezen instantie, een Notified Body voorleggen. De Notified Body stelt vervolgens een EG-typeonderzoek (certificering) in. Onderzocht wordt of de technische documentatie en het product aan de richtlijn 89/686/EEG en de normen voldoen. 
 
Markering
Persoonlijke beschermingsmiddelen categorie III zijn voorzien van CE-markering, bestaande uit het CE logo gevolgd door een 3 cijferige code van de de Notified Body, de naam van de fabrikant, het productie-serienummer, model identificatie en norm en daarnaast een pictogram. Het pictogram vertelt de gebruiker de gebruikershandleiding te lezen.
 
Combinatie persoonlijke beschermingsmiddelen
Wanneer men tijdens werkzaamheden te maken krijgt met verschillende soorten gevaren, kan het voorkomen dat er meerdere persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen moeten worden. Voorwaarde is dat de afzonderlijke persoonlijke beschermingsmiddelen op elkaar zijn afgestemd en doelmatig blijven tegen de betreffende gevaren. Het combineren van bijvoorbeeld een valgordel en ademluchttoestel kan nadelige invloed hebben op het functioneren. Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen dus niet willekeurig gecombineerd worden. Dit is enkel mogelijk na toestemming van de fabrikant.
 
Levensduur
Touwen, gordels en verankeringsslings, kortom producten vervaardigd van synthetische vezels verouderen, ook als deze niet gebruikt worden. Door de opslagwijze, bijvoorbeeld in een vochtige ruimte, maar ook door UV straling. Het is dan ook erg moeilijk om de levensduur te bepalen. Fabrikanten moeten in de gebruikershandleiding de levensduur van het product aangeven.
 
Modificeren
Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen niet gemodificeerd worden. Onderdelen mogen niet verwijderd of aangepast worden. Is dit het geval, dan dient het persoonlijke beschermingsmiddel te worden afgeschreven.
 
Invloeden
Invloeden van buitenaf kunnen het functioneren van de persoonlijke beschermingsmiddelen nadelig beïnvloeden. Zo kan het remtoestel anders reageren op droog dan op nat touw. UV straling, water, chemicaliën enz..,. kunnen de breeksterkte van touwen en verankeringsslings doen verminderen. Instructie omtrent het gebruik van een persoonlijk beschermingsmiddel is dan ook essentieel.

  

LET OP! Niet stralingshitte,- en vonkbestendig
Vrijwel alle persoonlijke beschermingsmiddelen die zijn vervaardigd uit textiel zoals touwen, gordels en verankeringsslings zijn niet bestand tegen hoge temperaturen, vuur, vonken enz..,. Het blootstellen van materialen aan deze omstandigheden kan de weefsels erg verzwakken.